Page 3 - Katalog
P. 3

DOMÁCNOST                           152-173

                      keramické a skleněné hrnky, potřeby do kuchyně, otvíráky, zakázkové hrnky
                      kovové hrnky a termohrnky, termosky, butylky, nože, sady na víno, otvíráky
                      na víno, zástěry, chňapky, svíčky

                      VOLNÝ ČAS                           174-199

                      piknikové soupravy a deky, grilování, zahrada, sluneční brýle, vybavení na pláž
                      plážové tašky, sport a hry, outdoor, sportovní lahve, fitness, cyklopotřeby
                      golf, předměty pro děti, společenské hry, antistresové míčky

                      DÁRKOVÉ SADY, POCHUTINY                    200-211

                      dárkové čaje, víno, obaly na víno, dárkové sady, sklenice, cukroviny, bonbóny
                      click-clak


                      TOP DÁRKY                           212-225

                      zajímavé dárky

                      ZAKÁZKOVÁ VÝROBA                        226-249
                      aromatické vysačky, zápalky, papírové tašky, nákupní tašky, energetické nápoje
                      hadříky na brýle, nafukovací balónky, karty, parfémy d reklamní hodiny, pera
                      s bannerem, šňůřky na krk, balzámy na rty, reklamní náplasti, župany
                      lisované ručníky, lisovaná trika, reklamní ponožky, kávy, potítka, ručníky, ...                      DIÁŘE, KALENDÁŘE, NOVOROČENKY                 250-283

                      diáře, nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, novoročenky
      VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
      1. Úvodní ustanovení 7. Smluvní pokuty
              7.1 V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny /varianta A) a D) bodu 6.2 Podmínek/
      1.1 Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané  prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky
      v souladu s ustanovením § 273 obchodního za každý i započatý kalendářní den prodlení.
      zákoníku /dále jen „Podmínky“/ smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím
      a kupujícím uvedených v objednávce.
      1.2 Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají buď na základě podpisu listiny označené jako Přijatá objednávka,
      podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky /e-mailem, faxem nebo 8. Odstoupení od objednávky INFOSTRÁNKY 284-291
      poštou/ kupujícího prodávajícímu a písemným potvrzením objednávky 8.1 Prodávající může od objednávky odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po
      kupujícího prodávajícím /e-mailem, faxem/. dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
              8.2 Kupující může od objednávky odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech
      2. Předmět plnění stanovených obchodním zákoníkem.
      2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku nebo s potiskem /dále jen „zboží“/ a služeb, uvedených  8.3 Odstoupení od objednávky musí být písemné a musí v něm být uveden důvod pro odstoupení. Doručením odstoupení
      v objednávce, včetně jejich všech příloh. od objednávky se objednávka od počátku ruší.
              od odstoupení od objednávky dodané zboží /příp. část zboží, jehož se odstoupení týká/.
      3. Kupní cena zboží a služeb /potisku/ 8.4 V případě, že prodávající odstoupí od objednávky /příp. části plnění/, je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů
      3.1 Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku v katalozích prodávajícího /dále jen „katalog“/ nezahrnuje DPH a  8.5 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy
      pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje  objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího
      platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání objednávky v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní  informovat formou písemného sdělení /e-mailem, faxem nebo poštou/
      cena zboží a potisku řídí cenami a event. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání objednávky. o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto
              nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí
      4. Dodací lhůta kupující prodávajícímu písemně /i faxem/ a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za
      4.1 Není-li zboží skladem u prodávajícího, potvrdí prodávající kupujícímu termín dodání. to, že kupující od objednávky nebo její části odstupuje a prodávající automaticky /bez další výzvy/ provede stornování  obchodní podmínky, ceník potisku, barevnosti, monočlánky, index
      4.2 Lhůta pro dodání zboží začíná běžet u zakázky bez tisku i s tiskem dnem odeslání potvrzení přijaté  těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.
      objednávky prodávajícím. 8.6 Odstoupením od objednávky není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty
      4.3 U zakázek s tiskem je kupující povinen do 48 hodin po přijetí objednávky dodat prodávajícímu podklady pro potisk a do  a poplatku za uskladnění.
      48 hodin od zaslání grafických náhledů pro potisk je odsouhlasit a zaslat zpět prodávajícímu.
      4.4 U zakázek s tiskem bude termín dodací lhůty posunut o takový počet započatých pracovních dnů, po  9. Jiná ustanovení
      které je kupující v prodlení s dodáním podkladů pro potisk nebo s odsouhlasením zaslaných náhledů pro  9.1 Sjedná-li kupující v objednávce potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk v měřítku min. 3:1 v kontrastním
      potisk nad dobu stanovenou v čl. 4.3. černobílém provedení a zřetelně popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje
      4.5 Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení
      do 6-ti pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk. od objednávky z tohoto důvodu.
      5. Dodací podmínky 9.2 Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení
              nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.
      5.1 Prodávající je oprávněn plnit předmět objednávky i částečně a kupující 9.3 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro kupujícího i prodávajícího závazná ustanovení § 422 až § 427
      je povinen částečné plnění předmětu objednávky převzít. a § 429 a násl. obchodního zákoníku.
      5.2 Pokud bude kupující v případě zaplacení zálohy kupujícím v prodlení delším 9.4 Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po doručení zboží
      14 dnů s převzetím zboží, vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě a skryté vady pak nejdéle do 3 měsíců.
      10 dnů a současně mu oznámí, že má v úmyslu věc prodat. Po marném uplynutí desetidenní lhůty je prodávající oprávněn  9.5 Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým
      prodat zboží za hodnotu minimálně ve výši 20% kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající oprávněn si ponechat částku  způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.
      odpovídající nákladům spojeným s prodejem zboží a poplatku za uskladnění ve výši 100,- Kč denně. Zbytek získaný  9.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy
      z prodeje bude vyplacen kupujícímu. O vyplacení zbytku musí kupující požádat. prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.
              9.7 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.
      6. Platební podmínky 9.8 V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
      6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně 9.9 Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno
      případného dopravného, jakož i event. přirážek a DPH. a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle smlouvy.
      6.2 Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:  9.10 V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se
      A) faktura po dodání zboží poplatek za skladné ve výši 0,05% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.
                   B) 100% záloha včetně DPH předem 9.11 Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy
                   C) dobírka /autodoprava, pošta/ svědectvím třetí nezávislé osoby.
                   D) záloha + na fakturu 9.12 Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.
      6.3 Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží  9.13 Prodávající ručí za dodané zboží do výše sjednané ceny potisku.
      kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
      6.4 Splatnost faktury je do 10ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání  10. Závěrečná ustanovení
      celé fakturované částky na účet prodávajícího. 10.1 V případech neupravených těmito Podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě
      6.5 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu objednávky sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
      a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.  10.2 Upozornění: výrobky uvedené v katalogu prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.
      6.6 Vlastnická práva k předmětu objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží  10.3 Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.
      v plné výši na účet prodávajícího. 10.4 Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát /kupující nebo prodávající/ o
      6.7 Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na poslední známou adresu adresáta /kupujícího nebo
      za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se  prodávajícího/ a adresát /kupující nebo prodávající/ si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za
      smluvní strany nedohodnou jinak. doručenou, pokud ji adresát /kupující nebo prodávající/ odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.
                     Ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH, balného a dopravy.
             V případě výrazné změny kurzu Kč vůči cizím měnám, po dobu platnosti katalogu právo na úpravu cen vyhrazeno.
   1   2   3   4   5   6   7   8